The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:323652

AuthorsB.E. Baarsma, P.H.G. Berkhout, J.P. Hop
TitleOp prijs gesteld, maar ook op kwaliteit: de prijs van stroomonderbrekingen ¿ op zoek naar f : technisch rapport
PublisherSEO
PlaceAmsterdam
Year2004
Pages238
ISBN9067332550
Title seriesSEO-rapport
Series number726
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractDe Dienst uitvoering en Toezicht energie (DTe) is voornemens om de huidige regelgeving ten aanzien van de regionale elektriciteitsnetbedrijven aan te passen. Hiertoe zijn in 2002 verkenningen voor een geïntegreerd prijs- en kwaliteitsreguleringsmodel opgesteld, dat naar verwachting begin 2005 worden ingevoerd. Het rapport dat hieronder is te downloaden, dient als input voor het kwaliteitsreguleringsmodel.

Kwaliteit is hier gedefinieerd in termen van stroomonderbrekingen. Het doel van het onder-zoek is om prijskaartjes vast te stellen voor verschillende soorten stroomonderbrekingen. Zo kunnen de onderbrekingskosten verschillen afhankelijk van bijvoorbeeld het tijdstip (dag-deel, dag van de week, seizoen), de duur van de onderbreking, het wel of niet ontvangen van een waarschuwing vooraf en het aantal onderbrekingen.

Het onderzoek is gebaseerd op een enquête onder 12.400 huishoudens en bijna 2.500 MKB-bedrijven. Hieronder geven we enkele belangrijke resultaten.

Nederlanders zijn tevreden met het huidige kwaliteitsniveau van het elektriciteitsnet. Zij per-cipiëren dat als circa één stroomonderbreking in het afgelopen jaar. De helft van de huishoudens noemt de stroomleverantie bij circa 2½ onderbreking per jaar onder de maat, terwijl de helft van de bedrijven de leverantie bij 11/3 onderbrekingen per jaar als onder de maat kwalificeert. Directe vragen naar de betalingsbereidheid leveren geen informatie op over de waarde die bedrijven en huishoudens hechten aan deze kwaliteit. Op basis van een meer verhullende vraagtechniek, de zgn. vignettenmethode, zijn we toch in staat om de prijskaartjes te achterhalen.

Naast prijskaartjes per huishouden of bedrijf is het ook mogelijk om een idee van de totale maatschappelijke kosten te geven. De maatschappelijke schade van het huidige door de sec-tor gemeten kwaliteitsniveau – dat wil zeggen: eens in de vier jaar een stroomonderbreking van 2 uur – bedraagt iets meer dan €48 miljoen. Per huishouden is dat ongeveer €3 en per bedrijf iets meer dan €34. Uitgaande van de gepercipieerde kwaliteit (circa 1 onderbreking per jaar), vinden we de volgende prijskaartjes: €8½ per huishouden en bijna €80 per bedrijf. De totale maatschappelijke kosten voor de 7 miljoen huishoudens en 800.000 MKB-bedrijven komen dan op meer dan €122 miljoen.
Document typeReport
Document finderUvA-Linker