The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuteursC. de Baat, C. van Loveren, C.D. van der Maarel-Wierink, D.J. Witter, N.H.J. Creugers
TitelNazorg voor duurzaamheid en profijtelijkheid van kronen en bruggen
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Jaargang120
Jaar2013
Nummer7/8
Pagina's411-420
ISSN00282200
FaculteitACTA
SamenvattingEen belangrijke doelstelling van een behandeling met kronen en bruggen is dat deze een duurzaam en profijtelijk resultaat oplevert. Dat vereist ook nazorg. Als eerste moet aan de hand van een risicoprofiel de frequentie van periodieke mondonderzoeken worden vastgesteld. Doelstellingen van de periodieke mondonderzoeken zijn de preventie en zo nodig de behandeling van pathologische aandoeningen en complicaties. In preventief opzicht moet aandacht worden geschonken aan voorlichting en instructie, orale biofilm en tandsteen, niet-functionele activiteiten, harde gebitsweefsels, parodontale en peri-implantaire weefsels en speeksel. Daarna kan worden beoordeeld of de beoogde duurzaamheid en profijtelijkheid zijn behaald of alsnog kunnen worden behaald, al dan niet door middel van geïndiceerde aanpassingen. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de endodontisch behandelde gebitselementen. Herstel-reparatie- of vervangingswerkzaamheden kunnen nodig zijn bij complicaties als losgekomen kroon of brug, fractuur in onderdeel van kroon of brug, verlies van vitaliteit van het pijlerelement en technische problemen met het implantaat of de implantaatopbouw.

Aftercare for durability and profitability of single-unit and multi-unit fixed dental prostheses
An important aim of a treatment with single-unit and multi-unit fixed dental prostheses is a durable and profitable treatment outcome. That requires aftercare, too. First, the frequency of routine oral examinations should be assessed, using an individual risk profile. The objectives of the routine oral
examinations are the prevention and, when necessary, the treatment of pathological conditions and complications. With regard to prevention, attention should be paid to information and instruction, oral biofilm and calculus, non-functional activities, hard tooth tissues, periodontal and peri-implant tissues, and saliva. Subsequently, it can be determined whether the intended durability and profitability have been achieved or can still be achieved, whether or not through indicated adjustments. Special attention should be paid to endodontically treated teeth. Restorative, repair or replacement treatments may be indicated in case of complications, such as loose single- or
multi-unit fixed dental prosthesis, fracture of a fixed dental prosthesis unit, lost tooth pulp vitality, tooth root fracture, and implant or implant abutment problems.
Soort documentArtikel
Document finderUvA-Linker