The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsW.G. Brands, J.M. van der Ven, M.A.J. Eijkman
TitleTandheelkunde en gezondheidsrecht 3. Informed consent
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume120
Year2013
Issue6
Pages327-332
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractDe relatie tussen een tandarts en zijn patiënt is gebaseerd op vertrouwen. Het principe van informed consent draagt bij aan de kwaliteit van die vertrouwensrelatie. De relationele professionele standaard brengt met zich mee dat het op de weg van de tandarts ligt patiënten goed te informeren. Goede informatie is nodig zodat patiënten in staat worden gesteld toestemming te geven voor behandeling. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst schetst de kaders rondom informed consent. Tuchtrechters geven de reikwijdte en zo nodig de grenzen aan. Uit de tuchtrechtspraak blijkt onder andere dat het vooraf niet melden van risico’s tot (tucht)klachten leidt. Invulling geven aan het vereiste van informed consent vraagt kennis van de wet en communicatievaardigheid. Het is de taak van de opleidingen tandheelkunde hieraan nog meer aandacht te besteden.

Dentistry and healthcare legislation 3. Informed consent
The relationship between a dentist and his patient is based on trust. The principle of informed consent contributes to the quality of that relationship of trust. According to the professional standards for such a relationship, it is up to the dentist to make sure that the patient is well informed. Reliable information is necessary if the patient is to be in a position to give his or her consent for treatment. The Dutch Law of Agreement to Medical Treatment (WGBO) provides a framework for informed consent. Disciplinary judges establish the scope and if necessary the limits. It is clear that, among other things, not defining the risks beforehand can be the basis for a (disciplinary) complaint. Determining the requirements of informed consent calls for familiarity with the law and communication skills. Programmes in dental education ought to devote more attention to this issue.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker