The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FdR" en publicatiejaar: "2011"

AuteurP.J. Krop
TitelJV 2011, 401, (rolnummer: AWB 11/21417 TWV, LJN BR2786)
TijdschriftJurisprudentie Vreemdelingenrecht
Jaargang12
Boek/bron titelrolnummer: AWB 11/21417 TWV, LJN BR2786
Jaar2011
Pagina's1732-1740
ISSN13872346
RechtscollegeRechtbank. 's-Gravenhage (Vzr.)
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
SamenvattingVerzoekster heeft aanvragen ingediend tot het verlenen van een tewerkstellingsvergunning (TWV) voor het verrichten van arbeid ten behoeve van 4 vreemdelingen van Roemeense nationaliteit. Verweerder heeft onder voorschrift 4 tijdelijke tewerkstellingsvergunningen verleend voor maximaal 3 maanden.

1. Vast staat dat het toetsingscriterium van art. 8 lid 1 sub a, en van art. 9 lid 1 sub a Wav niet is gewijzigd. Evenmin is gebleken dat de beleidsregels terzake zijn gewijzigd. Wel constateert de voorzieningenrechter dat verweerder de vraag onder welke omstandigheden wordt aangenomen dat bij TWV-aanvragen van prioriteitgenietend aanbod (pga) geen sprake is, op andere wijze lijkt te beantwoorden dan voorheen het geval was. Deze veranderde toetsingsmaatstaf zou mogelijk een inbreuk kunnen opleveren van de standstillbepaling in art. 14 Toetredingsverdragen tussen de EU en Bulgarije en Roemenië. De voorzieningenrechter overweegt dat een vovo-procedure zich minder goed leent voor de beantwoording van deze vraag.

2. Afwijzing van het verzoek om verlening van een TWV is alleen mogelijk als sprake is van concreet pga voor de vervulling van de vacature die aan het verzoek ten grondslag ligt. Ook moet er sprake zijn van aanbod dat enigszins bedrijfseconomisch verantwoord kan worden ingezet. Omdat het UWV zijn centrale stelling dat sprake is van voldoende en concreet pga voornamelijk heeft onderbouwd door te verwijzen naar uitzendbureaus waarvan op geen enkele manier is gebleken dat zij daadwerkelijk over voldoende concreet aanbod beschikken en voorts naar een uitzendbureau dat € 1000 bemiddelingskosten per werknemer rekent, is de afwijzing niet voldoende gemotiveerd.

3. Het UWV en LTO Nederland hebben in april 2009 een stappenplan opgesteld waarin bepaald wordt welke wervingsinspanningen de tuinbouwers moeten verrichten voordat ze een TWV kunnen aanvragen. Het UWV lijkt dit jaar meer concrete inspanningen te verwachten, zonder dat dit tijdig kenbaar is gemaakt. Dit is in strijd met het vertrouwensbeginsel.

Een enkele verwijzing naar het aanbod van het UWV Werkbedrijf (‘de kaartenbakken van het UWV’) is onvoldoende is om te kunnen spreken van pga, nu dit in theorie beschikbare aanbod nauwelijks leidt tot daadwerkelijk beschikbaar aanbod. Van enige bijzondere activiteit van verweerder, die in de bemiddeling naar arbeid van in dit bestand voorkomende werkzoekenden toch een bijzondere taak heeft, is niet gebleken.

Toewijzing verzoek: schorst het besluit tot zes weken nadat verweerder op het bezwaarschrift heeft beslist en draagt verweerder op verzoekster te behandelen als ware zij in bezit van de door haar gevraagde TWV’n voor de gevraagde termijn en zonder nader te stellen voorwaarden.
Soort documentAnnotatie
Download
Document finderUvA-Linker